Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.4275

Чепуха. Тары-Бары Тарабарщина

Курзу-верзу.